TwitterFacebook

Laki ng font a a a

Kulay ng background A A A A

COVID-19(新型コロナウィルス感染症)の予防・感染拡大の防止のために【感染経路】飛沫感染・接触感染【行うべきこと】マスク着用・手指洗い【回避すべきこと(3密)】密閉・密集・密接

Sa pagiiwas ng (Novel Coronavirus)COVID-19 at pagkalat ng impeksyon

Kapag pumasok ang coronavirus (SARS-CoV-2) sa iyong katawan, magkakasakit ka ng COVID-19. Kapag nagka-COVID-19 ang isang tao, lalagnatin at uubuhin siya. Kumakalat ang COVID-19 mula sa droplet at contact transmission.
Kapag pumasok ang coronavirus (SARS-CoV-2) sa loob ng iyong katawan, maaaring hindi ka magkalagnat o ubo. Gayunpaman, maaari ka pa ring makahawa ng ibang tao dahil nasa loob ng iyong katawan ang coronavirus.
Dahil dito, mangyaring dumistansya kapag nakikipagkita sa ibang tao. (Tinatawag itong social distancing)
Gayundin, magsuot ng mask kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Mag-ingat upang hindi mahawaan ng COVID-19 at hindi makahawa ng ibang tao.

Ano ang dapat kong gawin para sa pang-araw-araw na pamumuhay?

Sundin ang mga panuntunan.

  • Paghugas ng kamay

  • Etiketa sa pag-ubo

  • Bentilasyon

  • Pag-iwas sa masikip na lugar

  • Pag-iwas sa mataong lugar

  • Pag-iwas sa malapitan na usapan

Upang hindi mahawaan ng COVID-19 at iba pang sakit, mahalaga ang "paghugas ng mga kamay at daliri" at "pagsunod sa etiketa sa pag-ubo."
Ang mga pangunahing paraan upang pigilan ang pagkalat ng nakakahawang sakit gaya ng COVID-19 ay “paghugas ng kamay” at “sundin ang etiketa sa pag-ubo tulad ng pagsusuot ng mask”.
Sa karamihan ng kumakalat ang impeksyon na lugar ay “kulang ng bentilasyon (Masikip na lugar)”, “lugar na nagsisiksikan ang mga tao (Mataong lugar)”, at “lugar na malapitang usapan sa maraming tao (Malapitang usapan)” Tawagin natin itong “3M”. Iwasang magtipon sa mga lugar na kulang ang bentilasyon at kung saan nagsisiksikan ang mga tao. Gawin nating ang mga pakay ang “3M”.

Kung hinihinalaan mong tinatrangkaso ka, mangyaring huwag pumasok sa eskuwela o sa trabaho. Sukatin ang iyong temperatura araw-araw, at isulat ito sa papel.