Laki ng font a a a

Kulay ng background A A A A

COVID-19(新型コロナウィルス感染症)の予防・感染拡大の防止のために【感染経路】飛沫感染・接触感染【行うべきこと】マスク着用・手指洗い【回避すべきこと(3密)】密閉・密集・密接

Sa pagiiwas ng (Novel Coronavirus)COVID-19 at pagkalat ng impeksyon

Ang COVID-19 ay isang impeksyon mula sa coronavirus (SARS-CoV-2) at madalas nagdudulot ng mga sintomas tulad ng lagnat at ubo. Kadalasang kumakalat ito sa mga tao mula sa droplet transmission o contact transmission. Partikular na tandaan ang mga sumusunod na panuntunan:
Dahil nadiskubre na maaaring kumalat ang impeksyon bago lumabas ang sintomas, mahalagang gawin natin ang pangkalahatang hakbang laban sa nakakahawang sakit.
Katulad ng pananatili ng distansya sa pagitan ng mga tao (social distancing) at pagsuot ng mask tuwing lalabas ng bahay.

Ano ang dapat kong gawin para sa pang-araw-araw na pamumuhay?

Sundin ang mga panuntunan.

 • Pigilin ang paglabas

 • Paghugas ng kamay

 • Etiketa sa pag-ubo

 • Bentilasyon

 • Pag-iwas sa masikip na lugar

 • Pag-iwas sa mataong lugar

 • Pag-iwas sa malapitan na usapan

Ang mga pangunahing paraan upang pigilan ang pagkalat ng nakakahawang sakit gaya ng COVID-19 ay “paghugas ng kamay” at “sundin ang etiketa sa pag-ubo tulad ng pagsusuot ng mask”.
Sa karamihan ng kumakalat ang impeksyon na lugar ay “kulang ng bentilasyon (Masikip na lugar)”, “lugar na nagsisiksikan ang mga tao (Mataong lugar)”, at “lugar na malapitang usapan sa maraming tao (Malapitang usapan)” Tawagin natin itong “3M”. Iwasang magtipon sa mga lugar na kulang ang bentilasyon at kung saan nagsisiksikan ang mga tao. Gawin nating ang mga pakay ang “3M”.

Mangyaring gamitin ang “COVID-19 Contact-Confirming Application (COCOA)”,
isang app na nagbibigay ng impormasyon upang malaman ang posibilidad ng pagkakaroon ng contact kasama ng taong positibo sa COVID-19.

Ang COCOA ay isang app upang malaman kung meron kang contact sa taong impektado ng novel coronavirus. Sa pagsang-ayon ng user, gagamitin ng app ang short-range communication function (Bluetooth) ng iyong smartphone upang magbigay notipikasyon sa user ng tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng contact sa taong positibo sa COVID-19. Sinesegurong ribado ang personal na impormasyon ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pag-alam ng posibilidad ng pagkakaroon ng contact sa positibong tao, makakatanggap ang user ng maagang suporta mula sa health care center tulad ng medical test. Inaasahan na sa higit na pagdami ng bilang ng user, higit itong makakatutulong sa pagpigil ng pagkakalat ng impeksyon. Mangyaring hanapin sa App Store o Google Play ang “接触確認アプリ” o “COVID COCOA” at i-install ito.

Kung may sintomas ng sipon tulad ng lagnat, atbp., huwag pumasok sa paaralan o trabaho, pigilin ang paglabas, at sukatin at itala ang iyong temperatura araw-araw.

Maaari ba akong magtanong ukol sa COVID-19 sa sarili kong wika?

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin ayon sa layunin ng pagtatanong, rehiyon, suportadong wika, atbp.

Mga dayuhang bumibisita sa Japan: “Japan Visitor Hotline”ng Japan National Tourism Organization (JNTO)
(call center para sa dayuhang wika)

電話番号

050‐3816‐2787

(Japanese, English, Chinese, Korean)

Maaaring kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon sa sumusunod na website (“easy Japanese”, English, at Simplified Chinese lamang).

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay kong ito ay COVID-19?

Huwag pumunta ng deretso sa institusyong medikal, at makipag-ugnayan muna sa “Consulting Desk” (maaaring magkaiba ang pangalan depende sa lugar).

*Ang doktor ang magpapasya kung kinakailangan ng eksaminasyon batay sa iba't ibang kalagayan.

 • Mangyaring kumonsulta kung may kahit isa mula sa ibaba ang nalalapat sa inyo.

  • Isa sa mga sintomas ang kahirapan sa paghinga, matinding kapaguran(malaise), o mataas na lagnat. Ang sintomas ay nag-iiba sa bawat tao kaya kung sa tingin niyo ay malakas ang inyong sintomas ay mangyaring kumonsulta agad.

  • Ang mga taong mataas ang peligro ng malubhang sakit* at may medyo banayad na mga sintomas ng sipon tulad ng lagnat at ubo.

  • Mga may edad o matatanda

  • Mga may pinagbabatayan na sakit (underlying diseases) tulad ng diabetes, pagpalya ng puso (heart failure), sakit sa baga/paghinga (gaya ng COPD), atbp.

  • Mga sumasailalim sa dialysis

  • Mga gumagamit ng immunosuppressant o anticancer na gamot

 • Hindi kabilang sa itaas ngunit nagpapatuloy ang medyo banayad na sintomas ng sipon tulad ng lagnat at ubo. Ang sintomas ay nag-iiba sa bawat tao kaya kung sa tingin niyo ay malakas ang inyong sintomas ay mangyaring kumonsulta agad. Siguraduhing kumonsulta kung nagpapatuloy ito nang 4 na araw o higit pa. Pareho din para sa mga kinakailangang magpatuloy uminom ng antipyretics.

 • Para sa mga nagdadalang-tao, bilang panigurado, katulad ng mga taong mataas ang peligro ng malubhang sakit, mangyaring makipag-ugnayan sa Consulting Desk sa lalong madaling panahon. Para sa mga bata, ipatingin sila sa pediatrician at mangyaring makipag-ugnay sa Consulting Desk o kumonsulta sa inyong family doctor sa pamamagitan ng telepono.

Bukod sa " Consulting Desk ", depende sa lugar ay maaring tumanggap ng konsultasyon sa mga medikal na asosasyon o clinics.
Sundin ang mga tagubilin na binigay ng inyong lokal na pamahalaan, lokal na health center, o quarantine station.

Ano ang mangyayari pagkatapos kong kumonsulta sa “Consulting Desk” o sa mga ibang organisasyon kaugnayan sa covid-19?

Ang sumusunod ay ang pangkalahatang daloy. Maaring mag-iba ang daloy na ito ayon sa lugar.

Ang “Consulting Desk” ay tumatanggap ng konsultasyon para sa mga taong hinihinalaang mayroong COVID-19.
Kung may payo ng Consulting Desk na may posibilidad nakakahawang sakit, magsasaayos kami ng eksaminasyon kasama ng Consulting Desk na kayang magsagawa ng angkop na eksaminasyon. Ito ang listahan ng mga webpage ng Consulting Desk na inilathala ng bawat prefecture, kaya’t mangyaring makipag-ugnayan sa pinaka malapit na Consulting Desk kapag mayroon kayong nais i-konsulta.

Ano ang dapat kong ipag-ingat kung may posibilidad na mayroon akong Covid-19 at kinakailangan kong pumunta sa isang institusyong medikal?

Mangyaring ingatan ang mga sumusunod sa pagpunta niyo para magpacheck-up.
May mga kasong lumalaganap ang pagkakahawa dahil sa pagbisita higit pa sa isang institusyong medical. Kaya't pigilin ang pagpapacheck-up sa maraming institusyong medikal kung walang utos mula sa inyong doktor.

Sa oras na magpacheck-up sa isang institusyong medikal, bilang karagdagan sa pagsusuot ng facemask, mangyaring patuloy na hugasan ang inyong mga kamay at sundin ang pag-uugali sa pag-ubo.

*Kung uubo o babahing, gumamit ng mask o tissue, panyo, manggas o loob ng iyong siko upang takpan ang iyong bibig at ilong.